Válassza ki az adavédelmi dokumentumot a gyors navigácóhoz:

Düfa adatkezelés

Szerzői jogok

A Meffert Hungária Kft. weboldalának (www.dufa-hungary.hu) felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép a Meffert Hungária Kft. képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

A Meffert Hungária Kft. weboldalának főoldalára mutató linket bárki elhelyezheti saját felületén külön hozzájárulás nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.dufa-hungary.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

Adatvédelem

A regisztrált felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Meffert Hungária Kft. birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább. A Meffert Hungária Kft. fenntartja magának a jogot a www.dufa-hungary.hu weboldal regisztrációs feltételeinek megváltoztatására, amelyről a regisztrált felhasználóknak értesítést küld e-mail útján.

A személyes adatokkal az alábbi jogszabályok szerint járunk el:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

  nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása

  során szóló 1998. évi VI. törvény;

 • a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

 • a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;

 • az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

 • a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a

  tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

Düfa adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 Rendeletbe (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybe foglalt jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Társaságunk (Meffert Hungária Kft.) az alábbi Adatkezelési tájékoztatót teszi közzé:

ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt, és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a felsorolt jogalapok egyike teljesül:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

A vállalkozás egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 

Cégnév: Meffert Hungária Kft.
2651 – Rétság, Rákóczi út 8.
Cégjegyzékszám:12-09-001923  
Adószám: 11203025-2-12
Képviselő: Márkus Tamás ügyvezető 
E-mail cím: markus.tamas@mefferthungaria.hu
Honlap: www.dufa-hungary.hu

(a továbbiakban: Társaság)

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

Adatfeldolgozó:

1. Társaságunk Marketing szolgáltatója:

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  is biztosítja, és ennek keretében kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Szolgáltató: MK Work Bt. Székhely: 7742 Bogád, Petőfi utca 20/4.

Adószám: 28747163-0-02

Cégjegyzékszám: 02 06 074978

Képviselő: Hergenrőder Miklós Telefonszám: +36-20-37-00409

 

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Munkaügyi nyilvántartás

Munkaviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése céljából, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés céljából

Munkáltatói jogos érdek

Munkaviszony megszűnését követő 3 év

Alkalmassági vizsgálat

Pályázók Kamerás megfigyelés

Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi megfelelés céljából Pályázat elbírálása, munkaszerződés megkötése Munkavállalók biztonsága, a munkáltató vagyonvédelme

Munkáltatói jogos érdek

Érintett hozzájárulása

Munkáltatói jogos érdek, érintett hozzájárulása

Munkaviszony megszűnését követő 3 év

Pályázat benyújtásától számított 2 év

Megőrzés 3 munkanap

Egyéb

Munkaviszonyból eredő munkavállalói kötelezettségek teljesítése, ellenőrzése

Munkáltatói jogos érdek

Munkaviszony megszűnését követő 3 év

A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

a) szerződésen alapuló

b) jogi kötelezettségen alapuló

c) jogos érdeken alapuló

1. Munkaügyi nyilvántartás

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint

olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

A személyes adatok címzettjei: munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

A személyes adatok címzettjei: a vizsgálati eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve, milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban  meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhezszükséges feltételek.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat a benyújtástól számított 2 évig.

4. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

Az alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerről az adatkezelő külön szabályzatot hozott létre, melyet a honlapra is feltöltött.

5. Egyéb

Belső szabályzatban foglaltan részletezve az e-mail fiók használatának ellenőrzésével

kapcsolatos adatkezelés, számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés, GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés.

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatai

Képviselők, kapcsolattartóik adatai

Szerződés teljesítése céljából Szerződés teljesítése céljából

Érintett hozzájárulása Érintett hozzájárulása

Szerződés megszűnését követő 5 év Szerződés megszűnését követő 5 év

Szerződő partnerek adatainak kezelése

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,

megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, szerződéses partnerként szerződött személyek és képviselőik (kapcsolattartóik): nevét, adószámát, cégjegyzék számát, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, vevőszámát.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a szerződés megkötése céljából szükséges.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, értékesítési feladatokat ellátó munkavállalói, beszerzés terület munkavállalói, ellátási terület munkavállalói, beruházási és üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalói, fejlesztési terület munkavállalói, minőségirányítási területen feladatokat ellátó munkavállalói, IT feladatokat ellátó munkavállalók, termelési terület munkavállalói, gazdasági, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni

 Jogalapja: az érintett hozzájárulása.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adó-és számviteli adatkezelés

Kifizetői adatkezelés

Jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából Jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából

Munkáltatói jogos érdek Munkáltatói jogos érdek

Jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

Jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

2. Kifizetői adatkezelés

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és

járulékkötelezettségek teljesítése céljából kezeli azon érintettek adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban áll.

A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg.

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken

alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 3.000,- forint összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

ADATBIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

A vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

Előzőek értelmében a vállalkozás köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a vállalkozás a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol.

Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

a)

b)

c)

d)

a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;

azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;

azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;

az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

 Az adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a vállalkozás fizikai, logikai és

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A vállalkozásnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:

– Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

– a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló a 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.)

12

 

 A Meffert Hungária Kft. vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Meffert Hungária Kft. magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosítására.

Meffert Hungária Kft. 2021. január 1.

Düfa Marketing

Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán: A Társaság kettő Facebbok oldalt üzemeltet:

1. Düfa Hungary (Meffert Hungária Kft.) hivatalos oldal: www.facebook.com/dufahungary

2. Instragram oldal: @dufahungary

Düfa hivatalos oldalai a Tárasággal kapcsolatos hírek, információk, termék-újdonságok, érdekességek közlésére szolgál.

A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A Düfa hivatalos oldal a Társaságot érintő hivatalos eseményekről készült videók feltöltésére szolgál: sajtótájékoztató, vevőtalálkozó, üzemátadó… stb.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés Instagram alkalmazással:

A Társaság dufahungary képmegosztó alkalmazást tart fenn.

Hivatalos elérés: instagram.com/dufahungary

Az alkalmazás célja képek és minivideók megosztása, azon természetes és jogi személyekkel akik, a „követem” gombra ráklikkelnek.

A követés feltétele, hogy az érintett az Instagram oldalon regisztráljon, melyre az Instagram applikáció Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Az érintett visszavonással lejelentkezhet.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés blogon keresztül:

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés központi e-mail címen keresztül:

A Társaság a látogatóknak lehetőséget biztosít arra, hogy szakembertől közvetlenül kérdezzenek az info@dufa-hungary.hu ése-mail címen keresztül.

A Társaság részéről konkrét kérdésre konkrét válaszadás történik. A Társaság az e-mail címekről adatbázist nem készít.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

A Düfa hivatalos honlapján (www.dufa-hungary.hu) lehetősége van a látogatóknak regisztrálni, és feliratkozni hírlevél szolgáltatásra.

A regisztráláshoz meg kell adni a teljes nevet (vezetéknév, keresztnév) és az e-mail címet.

A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával iratkozhat le, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e- mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés:

Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulás alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A játékban való részvétel önkéntes.

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketing feladatokat ellátó vállalkozó MK Work Bt. A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Mire szeretnél rákeresni?